Josie Stout ’16 practices intubation.

Josie Stout '16 practices intubation.

What are your thoughts about this topic?